Abonelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Abonelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) INFOMAG REKLAM VE ÖZEL DERGİ YAYINCILIĞI HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mersis No: 0478053774100017), (bundan sonra “HBR Türkiye” olarak anılacaktır) ile www.hbrturkiye.com adresinden, basılı dergi yayınından ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan HBR Türkiye uygulamalarından HBR Türkiye’nin sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz yazılı içerik, ses kaydı, video ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Basılı ve/veya Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır) arasında ABONE’nin elektronik ortamda bulunan “Abonelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının HBR Türkiye kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ABONE, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

ABONE, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.hbrturkiye.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile HBR Türkiye, www.hbrturkiye.com adresinde, basılı dergi yayınında ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan HBR Türkiye uygulamalarından HBR Türkiye’nin sunduğu ve HBR Türkiye’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ABONE’ye sunmayı; ABONE de HBR Türkiye kullanım şartlarını kabul ederek ürün/hizmet bedelini zamanında HBR Türkiye’ye ödemeyi taahhüt eder.

ABONE, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Basılı dergi yayını dışında kalan Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ABONELİK İŞLEMLERİ

a. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği parolaya sahip olacaktır. ABONE, parolasını dilediği zaman değiştirebilir. Parola seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ABONE’ye aittir.

b. ABONE, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, HBR Türkiye’ye bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan HBR Türkiye’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ABONE’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ABONE’nin sorumluluğundadır.

c. ABONE, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından HBR Türkiye’nin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d. ABONE, parola ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, parolayı ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, parolanın yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal HBR Türkiye’ye haber vereceğini, parola ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan HBR Türkiye’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

a. ABONE, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.hbrturkiye.com ve HBR Türkiye uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.


b. ABONE, HBR Türkiye’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ABONE’ye devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

c. HBR Türkiye, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 (bir) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. ABONE, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı HBR Türkiye’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

d. HBR Türkiye’nin sunduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ABONE, kargo firmasından kaynaklanan aksaklıklar, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesintiden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan HBR Türkiye’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

e. HBR Türkiye, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

f. HBR Türkiye, Basılı içerik hizmetlerini sunduğu derginin tasarımını, adını, içeriğini ve yayın periyodunu her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

g. ABONE, HBR Türkiye’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde ABONE, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. HBR Türkiye, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

h. ABONE, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için mobil cihazı ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, HBR Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında HBR Türkiye’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. HBR Türkiye, ABONE’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına www.hbrturkiye.com internet adresi, HBR Türkiye uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi, doğum tarihi, mesleki bilgileri gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. HBR Türkiye kişisel veri sahibi olan ABONE’yi aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ABONE, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, HBR Türkiye’nin internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve HBR Türkiye’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ABONE, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. ABONE, abonelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. HBR Türkiye; ABONE‘nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. HBR Türkiye, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. HBR Türkiye, ABONE’nin kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. HBR Türkiye, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

e. HBR Türkiye, ABONE bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ABONE verilerinin aktarımı hususunda HBR Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ABONE’nin kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. HBR Türkiye, ABONE’nin kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

f. HBR Türkiye, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

g. ABONE’nin, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ABONE, HBR Türkiye ile www.hbrturkiye.com adresinden irtibata geçerek; KVKK’dan doğan haklarını talep edebilir. HBR Türkiye, ABONE’ye makul süre içerisinde cevap verecektir.

h. ABONE’nin çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.hbrturkiye.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ABONE’nin cihazına yerleştirilir.

i. HBR Türkiye, ABONE tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ABONE talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle HBR Türkiye’ye göndermelidir. Talebin HBR Türkiye tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ABONE cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

8. ÜRÜN / HİZMET BEDELİ

ABONE, ön bilgilendirme formunda belirtilen ve hbrturkiye.com web sitesinde HBR Türkiye tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin ürün/hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça HBR Türkiye’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

HBR Türkiye her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

9. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin ABONE tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ABONE’nin hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ABONE’den tahsil edilecektir.

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

HBR Türkiye, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti abonelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ABONE hiçbir nam altında HBR Türkiye’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

ABONE, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. HBR Türkiye tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda HBR Türkiye’nin zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ABONE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

ABONE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin HBR Türkiye’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. 

ABONE’nin aboneliğini sonlandırma talebine istinaden, ödenen abonelik ücreti temel alınarak her bir sayının/günün birim fiyatı hesaplanır. O ana kadar teslim alınan sayıların ve/veya dijital içerik hizmetinin toplam tutarı ödenen tutardan düşülerek kalan tutar ABONE’ye iade edilir.

Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde, süreli yayın aboneliklerinden (Basılı Dergi Yayını) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde cayılabilir. ABONE’nin cayma talebinin yerine getirilme süresi haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda ise üç aydır. 

ABONE, tek taraflı olarak aboneliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ABONE’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler HBR Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ABONE, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş